КЛЮЧОВЕ ЗА СЪРЦЕТО

Бог притежава три ключа, с които си служи, за да бъдат от­ключени за Него нашите сърца:

  1. Златен ключ. Това е Божието Слово. Чрез Библията Бог ни разкрива какво е истинското състояние на нашите сърца. Раз­крива ни също любовта Си и Своя спасителен план.
  2. Сребърен ключ. Това са Божиите благословения в живота ни. Чрез тях Той отключва сърцата ни и нашите устни, за да Му благодарим и да Го прославим. Така все повече осъзнаваме кол­ко много зависим от Неговата неизмерима благодат.
  3. Железен ключ. Той е не по- малко необходим от първите два ключа, за да може да израстваме духовно в познание на Бо­жията воля. Това са трудностите и изпитанията в живота. Кога­то Господ отваря сърцата ни с този ключ на страдание и болка, Той иска да ни научи на доверие, да ни очиства и да запечатва определени поуки в нашето съзнание.