КОРМЧИЯТА И МОРЯЦИТЕ

На палубата на пътнически кораб един вярващ човек разго­варял с моряк от екипажа и се опитвал да му обясни какво пред­ставлява Божията грижа за нас. Но морякът не разбирал.

  • Как така Бог се грижи за нас? Нали ние трябва да се погри­жим за себе си и за семействата си.

Тогава вярващият му показал скалите в далечината и му ка­зал:

  • Представи си, че корабът отива право към онези скали. Какво можеш да направиш, за да се погрижиш за своята сигур­ност?

На това морякът отговорил:

  • Нали затова корабът си има кормчия. Неговата работа е да направлява кораба и той знае как да избегне всяка опасност. А моята работа е да върша моряшките си задължения.
  • Точно така стоят нещата и в живота, – отговорил Божият човек, – Бог е кормчията в житейския ни кораб. Ние сме моря­ците. Той единствено може да ни направлява и да ни води без­опасно по пътя към вечността, като се грижи за нас. Ние също имаме своите отговорности.