КЪДЕ ДА ИНВЕСТИРАМЕ?

  “Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;
  защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.”
(Матей 6:20,21)

Финансовите спекулации са примки, поставени от сатана за ловене на души. Във всички делови сделки и отношения единствената сигурност за човека е в любовта и страха от Бога.

В днешния свят сме свидетели на същите безчестни дела, които изобилстваха преди потопа да помете и очисти земята от нравственото замърсяване. Същите неща бяха ежедневие в Содом, преди небесният огън да погълне неговите нечестиви жители. Сатана увлича човешките умове с илюзорни перспективи за големи печалби и в своята алчност и желание, онези, които се поддават на подобни внушения дават свидетелство, което е решително неверно. Бог и истината биват забравени.

Бог иска от своите слуги да се откажат от всякакви спекулации. Сатана може да проправи пътя, като направи първото вложение в подобно предприятие успешно, но, о, колко горчив ще бъде крайният резултат!

Ако онзи, който носи името християнин има успех при първата си сделка, то неговото погубване е почти сигурно. Колко лесно хората се виждат във въображаемите си планове за преуспяване и богатство, а и инструментите на сатана дават такива щедри обещания за многократно връщане на вече вложените пари. Така добрите хора остават “Омагьосани” от “чудесните” перспективи и накрая измамени…

Вместо да се занимават със спекулации, нека всички, които познават истината намерят почтено и надеждно занимание, чрез което да изкарват прехраната си по начин, който е за прослава на Бога. Всички, които насърчават жаждата за бързо забогатяване, угасят светлината, която Бог е дал за да оправя стъпките ни. Лесното печелене на пари води до тяхното неразумно използване, а разточителността е пагубна за душите. Усилията да се печелят бързо пари, за да се посрещат екстравагантните нужди вкарва мнозина в ада на хазарта…

Моля се на нашия Небесен Баща да ни изпрати от ясната и чиста светлина. Когато вярващите внимателно и молитвено изучават Божието Слово, то винаги ще ги държи в равновесие. В Словото намираме ясно очертания от Бога път, защото никой, който изследва искрено Писанието не ще пожелае да ходи в мрак. Не е възможно да отхвърлим светлината, която Бог ни изпраща и същевременно да ходим огрени от лъчите й. За да бъдем изобщо християни, ние трябва да станем във всичко християни, като разискваме Христовите добродетели и вършим Неговите дела. Наш щит и крепост е истината. Вложена в сърцето от Святия Дух тя ни прави способни да видим ясната разлика между добро и зло.