МОЛЕТЕ СЕ, БЕЗ ДА ПРЕСТАВАТЕ!

В делото за опазване на сърцето трябва да бъдем постоянно в молитва, неуморни в прошенията си към трона на благодатта за съдействие. Онези, които носят името “християни”, би трябвало да дойдат при Бога сериозно и смирено, умолявайки за помощ.

Спасителят е казал да се молим непрестанно. Християнинът не може винаги да бъде в положение, удобно за молитва, но мислите и желанията му могат винаги да бъдат насочени нагоре. Самоувереността ни би изчезнала, ако говорехме по-малко и се молехме повече.