МОЛЕТЕ СЕ ЗА СВЯТИЯ ДУХ

 “И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!”
(Лука 11:13)

Всички, които са поставили имената си в църковните регистри, трябва да осъзнават напълно и с яснота, какво означава това за тях. За всяка отделна душа това е израз на тържествено сключен завет, чрез който се посвещава в служба на Бога. Това означава, че всеки от нас е предал напълно себе си в Неговите ръце, за да може Христос да царува там, където някога се разпореждаше нашето лично “аз”. Това ще рече, че ти брате и ти сестро, се отказвате от своите дребни и малки идеи и намерения и всецяло предавате ума си в широтата на Христовия ум. Вашата най-важна цел е да бъдете едно с Бога, едно с Неговия народ, да бъдете всякога себеотрицателни и самопожертвователни, да пазите интересите на Неговото царство и да се стремите да побеждавате всичко, което спъва растенето в благодатта.

Господ няма да остави в мрака нито една душа, която има уши да чува и сърце да разбира.. Нека всеки гледа на Христовата слава. Не се подмамвайте от примките на злия враг. “Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне” (1 Коринтяни 10:12). Нека предупрежденията, които Бог е дал в словото Си да бъдат прогласени от стражите по Сионските стени и всяка душа, посветена в служба на Господа, да внимава на техните думи.

Всеки отделен случай ще бъде изпитан от съда и всяка душа одобрена. Затова нека всеки се запита: “Дали съм лош слуга? Дали с поучение или с дело не съм подвел други души в погрешни пътища? Никога не забравяйте, че вашето влияние засяга другите и им въздейства за добро или за зло”.

Умолявам членовете на всяка църква да се стремят към най-големите благословения, които небето може да даде – Святият Дух. Ако с вяра търсите по-голям дял от Божия Дух, тогава постоянно ще го приемате и живеете с Него. Всеки ден ще получавате нови запаси от Духа. Вашата ежедневна опитност ще се обогати от потока на щедрата Божия любов. Пред вас са огромни полета от истина и неизчерпаеми източници на сила. Нека ежедневната ни молитва да бъде: “Отмахни от нас това, което избереш да вземеш, но не ни отказвай Твоят Свят Дух.” Всички трябва да имаме дара на Святия Дух.

Божията истина е за нас. Религията на Христа никога не принизява своя получател, напротив – тя го прави непорочен и годен да види Бога. Тази религия му придава силното желание да бъде като Христа, Възлюбленият във всяко отношение, Първият сред десетки хиляди… Тогава защо да не Го обикнем и да не Му отдадем нашата безрезервна служба?

И както в древността Божият народ бе готов да тръгне напред, когато облакът се вдигнеше, и да спре, когато облакът застанеше на едно място, така и ние днес трябва да сме готови за изпълнението на Божията воля. Никой не бива да стои бездеен и да не върви напред.