Едно истинско познание на Святата книга не може да бъде получено без присъствието на Св.Дух, чрез Когото е дадена. За да го получим, ние трябва да Го желаем. Да се подчиняваме на всичко, което Божието слово заповядва, се изисква от всичките обещания, които то съдържа.

Изучаването на Библията винаги трябва да бъде придружено с молитва. Само Св.Дух може да ни накара да почувстваме значението на достъпните неща и да ги схванем в пълнота или да ни попречи да разбираме неправилно трудните за възприемане истини. Добрите ангели имат за дълг да подготвят сърцата ни да схващат Писанията по такъв начин, че да бъдем очаровани от тяхната красота, предупредени от поученията и укрепени от обещанията им.

Познанието на истината не зависи толкова от ума на този, които я изучава, колкото от искреността и от жаждата за благочестие и святост. Бог желае да храни духа ни сблагородни, чисти мисли. Той иска да размишляваме върху Неговата любов и милост и да разглеждаме внимателно великото изкупително дело. Тогава истината ще се представи пред нас все по-светла, нашите стремежи към чистота на сърцето и яснота на идеите ще бъдат по-възвишени и по-святи. Душата, която живее в чистата атмосфера на благородни и възвишени мисли, ще бъде преобразена чрез контактуването с Бога, осъществено във времето за изучаване на Писанията.

Ние живеем в най-тържествения период от историята на света. И когато размишляваме продължително върху Словото и специално върху сцените около съда, ще търсим едно по-дълбоко познание на Божиите истини. Нямаме нито миг за губене.