НАШИЯТ ЛИЧЕН ХОДАТАЙ

„Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и бе възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за нас?“ (Римл.8:34)

Господ Исус е вашият личен Застъпник. Повтаряйте си отново и отново през деня: „Исус е умрял за мен. Видял ме е в страданията ми, в пътя ми към гибелта и е отдал живота Си, за да ме спаси. Не се е отнесъл към душата ми като към нещо жалко и умоляващо, паднало в нозете Му. Той винаги е готов да ме повдигне“. Той е станал Адвокат на човека. Повдига онези, които вярват в Него и предлага съкровищница от благословения за тях. Хората не могат да осигурят и едно благословение за ближния си, не могат да премахнат и едно петънце на грях. Единствено благодарение на заслугите и правдата на Христос, имаме всичко, и то е в изобилие. Можем да се уповаваме на Бога във всеки момент. Когато се обръщаме към Него, Той отвръща: „Ето Ме“.

Христос изявява Себе Си като наш Посредник. Той желае да знаем, че милостиво се е ангажирал да бъде наш Заместник. Поставя заслугите Си в златната кадилница, за да ги обедини с молитвите на Своите светии, така че молбите на скъпите Му дечица да се смесят с аромата на Неговите заслуги и да се издигнат към Отец в благоухание.

Отец чува всяка молитва на Своите измъчени деца. Гласът на смирените молби от земята се свързва с гласа на нашия Ходатай, Който пледира в небесата, чийто глас Отец винаги чува. Нека тогава молитвите ни постоянно да се издигат към Бога. Нека не идват в името на някое човешко същество, но в името на Този, Който е наш Заместник и Гарант. Христос ни е дал името Си в наша полза.

Господ ви приема с радост като Свой приятел. Обича ви! Обещал е да отвори пред вас съкровищницата на Своята благодат. Той казва: „В онзи ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас; защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте Мен и повярвахте, че Аз от Отца излязох” (Йоан 16:26,27). На практика казва: Възползвайте се от името Ми и то ще бъде вашият паспорт към сърцето на Отец и към всички богатства на Неговата благодат.