НЕБЕТО Е ДОСТЪПНО

„Но Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал; като направиш душата Му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните Си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му. Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, и Той ще се натовари с беззаконията им“ (Исая 53:10,11).

Божията любов е несравнима, безмерна! Тя е безкрайна. Когато съзерцаваме достойнството и славата на Христос, разбираме колко велика е тази любов, която подбуди жертвата на кръста на Голгота за изкуплението на изгубения свят. Тази тема ще предизвиква у светиите почуда и удивление през вековете, а защо ние днес да не размишляваме върху нея?

Цялото това смирение и страдание беше понесено, за да се върнат виновните и неблагодарни скитници в дома на Отец. Всички изкупени светии ще разберат и оценят повече от всякога любовта на Отец и на Сина и песни на прослава ще зазвучат от безсмъртните уста. Той ни обича, Той даде живота Си за нас. С безсмъртни тела, с разширени умствени възможности, с изчистени сърца, с неосквернени устни ще пеем за великата стойност на изкупителната любов. На небето няма да има страдащи клетници, които да убеждаваме в реалността на вечните неща, няма да има предразсъдъци, които да се изкореняват, но всичко ще бъде чувствително към тази любов, която надминава всякакво познание. Благодаря на Бога, че е предвидил тази почивка за Божия народ, когато Исус ще ги води до зелени поляни, до потоци с жива вода, които създават радост в Божия град. Тогава ще бъде отговорено на молбата на Исус Христос, отправена към Неговия Отец: „Желая също и тези, които Си Ми дал, да бъдат там, където съм и Аз“.