НЕБЕТО – ЛЕСНО ИЛИ НА ВСЯКА ЦЕНА?

“Който не носи своя кръст и не върви след Мен, не може да бъде Мой ученик.” (Лука 14:27)

Самата истина е, че големите маси, които притежават способности и талант, не избират да следват християнския път. Твърде скъпоценни ли са уменията и дарбите им, за да ги посветят на Дарителя, Господа на небето и земята?

Мнозина биха били последователи на Христос, ако Той бе слязъл от кръста и се бе появил пред тях по желания от тях начин. Ако бе дошъл с богатства и удоволствия, голям брой хора щяха с радост да Го приемат и бързо щяха да Го увенчаят с титлата Господар над всичко. Стига само да бе оставил настрана смирението Си, страданията Си и да бе извикал: „Ако някой иска да Ме следва, нека си угажда и да се радва на света – така ще бъде Мой ученик“, тогава тълпи от хора щяха да вярват в Него.

Но Исус идва при нас единствено като смирения, унижения и разпънатия на кръст Бог. Трябва да участваме в Неговото себеотрицание и страдания, ако искаме да носим короната в небето.

Божието слово не е разширило тясната пътека. И ако множествата са открили път, където могат да имат само вида на благочестие, а не кръст и изпитания, то те са открили пътека, по която нашият Спасител не е вървял и следват различен пример от този на Христос. Не е ли достатъчно, че Исус е оставил блаженството и славата на небето, че е изживял живот на бедност и дълбоки огорчения, че е умрял от жестока и срамна смърт, за да ни осигури радостта на светостта и небесното щастие? И възможно ли е ние, недостойните обекти на тази огромна снизходителност и любов, да търсим по-добър дял в този живот от този, който ни е подарен от нашия Изкупител?

Колко лесен щеше да бъде пътят към небето, ако нямаше себеотричане или кръст! Как човеците щяха да се втурнат в този път и лицемерите, които биха вървели по него, щяха да са безброй! Благодарим на Бога за кръста и саможертвата. Позорът и срамът, които Спасителят е изтърпял заради нас, не са твърде унизителни за спасените чрез изкупителната Му кръв. Небето наистина ще бъде достатъчно лесно за постигане.