НЕКА ДРЪЗНОВЕНО ИДВАМЕ ПРЕД ПРЕСТОЛА НА БЛАГОДАТТА

 

„Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“ (Евр.4:16)

Исус познава нуждите на Своите деца и обича да слуша молитвите им. Нека те да затварят вратата пред света и пред всичко, което би пропъдило мислите им за Бога! Нека се почувстват насаме с Него и видят как Неговите очи поглеждат навътре в сърцето им и прочитат желанията на душата им. Нека разговарят с Бога. Със смирена вяра можете да изисквате Божиите обещания и да знаете, че макар да нямате нищо в себе си, с което да сте заслужили Божието благоволение, именно чрез Христовите заслуги и правда можете дръзновено да пристъпвате към престола на благодатта и да откриете помощ във време на нужда. Нищо не може да направи душата така силна срещу изкушенията на Сатана в житейските борби, както търсенето на Бога със смирение и полагането на душата ни пред Него в цялата й безпомощност, очаквайки Той да бъде наш Помощник и Защитник.

С доверяващата се вяра на малко дете трябва да идваме пред нашия Небесен Баща и да споделяме с Него всичките си нужди. Той е винаги готов да прости и да помогне. Изворът на небесна мъдрост е неизчерпаем и Господ ни насърчава да черпим с пълни сили от него. Копнежът, който трябва да имаме към небесните благословения, е описан с думите: „Както еленът пъхти за водните потоци, така въздиша душата ми за Тебе, Боже“. Нуждаем се от силен душевен глад за богатите дарове, които Небето може да ни предложи.

Трябва да гладуваме и жадуваме за правдата!

О, да имахме неутолим копнеж да познаваме Бога чрез опитности, да идваме в тронната зала на Всемогъщия с протегнатите ръце на вярата. Да оставим безпомощните си души пред Този, Който е мощен да спасява. Неговата любяща доброта е по-ценна от живота.

Той копнее да подари на човешките деца богатствата на вечното наследство. Неговото царство е вечно царство!