НЕ ОСЪЖДАЙ НА ЗАТОЧЕНИЕ СВОЕТО СЕБЕУВАЖЕНИЕ

Господ е разочарован, когато Неговите люде имат много ниска самооценка. Той желае Неговото избрано наследство да ценят себе си съобразно стойността, на която Той ги е оценил. Бог ги е поискал, иначе не би изпратил Сина си на такава скъпа мисия, за да ги изкупи. Той има нужда от тях и е много доволен, когато те отправят възможно най-високите искания към Него, за да могат да прославят името Му. Те може да очакват големи неща, ако имат вяра в Неговите обещания.

Битката за твоя ум (biblebg.com)

P.S. Бог ни цени и е предвидил всичко небходимо, за да сме здрави. Само трябва да Го молим за мъдрост и да следваме съветите Му. Ако се замислим каква огромна цена е дал за живота ни, ще имаме и желание и сила да вършим най-доброто за телата ни, чрез Неговата