НУЖДАТА ОТ ЕДИНСТВО

 “И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно”
(Йоан 17:22)

Нашата голяма потребност е от единство. Не можем да си позволим да губим дори една душа. Бог ни зове да се обединим според даденото в библейската истина. Това трябва да се повтаря нееднократно в семейството и църквата…

Христос каза: “… както Ми е заповядал Отец, така правя” (Йоан 14:31). Той дойде в нашия свят с мисия, възложена Му от Отца. Исус дойде, за да хвърли мост над пропастта, издълбана от греха между човека и Бога. Трябваше да се намери изход за помирение, за възстановяване на единството между човешката и божествената природа. Христос е готов да освети всички, които вярват в Него. Чрез дара на Христа за нашия свят, Бог е дал на всеки достатъчна сила за победа над злото.

Голямото отстъпничество първоначално започна с отричане на Божията любов, така както тя е ясно разкрита в Словото. Но Божият промисъл предвиди средство, чрез което падналия човек би могъл да има могъщо откровение на Неговата любов, като му бе дадена възможност да възстанови верноподаничеството си спрямо Йехова. Бог е дал “… твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света” (2 Петрово 1:4). “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). “Аз давам живота си за овцете” – казва Исус (Йоан 10:15) “… и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която аз ще дам за живота на света” (Йоан 6:51). Ето откровението за силата, която може да спасява съвършено. Бог е светлина и любов.

След войната на небето Сатана и неговите ангели бяха изгонени. Като човешки същества ние сме подложени на изкусните хитрости и изкушения на този паднал враг. Ако не сме поддържани и пазени от Божията сила, тогава със сигурност ще бъдем подведени от сатанинските фалшификации, които са залели света. Нашата сигурност се намира в упованието не на плътска десница, а на божествената. Онези, които са участници в божественото естество, няма да бъдат измамени от Сатана.

Всеки ще бъде изпитан. Хора, изповядващи че са християни, ще бъдат поставени на отговорни постове като пазители на Божието стадо… Ние сме собственост на Бог. В Исуса Христа трябва да виждаме образеца на онова, което трябва да бъдем. Всяка душа трябва да бъде приучена да гледа не на своите ближни, а на Христа. Той е Начинателят и Усъвършителят на нашата вяра.