ДА НЕ ТЪРСИМ ТОВА, КОЕТО БОГ ОСЪЖДА

  “Но това им заповядах като рекох:
Слушайте гласа Ми,
И Аз ще ви бъда Бог,
И вие ще Ми бъдете люде!
И ходете по всичките пътища, които ви заповядам,
За да благоденствувате.”
(Еремия 7:23)

Бог иска от всеки един да работи за своето духовно и вечно добро. Това може да стане единствено като се покоряваме на поученията, които Той ни е дал. Ако искаме да придобием вечната награда, трябва да следваме примера на Христа, нашия Образец, Който вършеше добро, и само добро с поверените Му от Бога таланти. Той с готовност отдаде живота Си в откуп за една нечестива, отстъпила от Бога раса. Днес, обаче, егоизмът, любовта към света, гордостта и себеугаждането непрекъснато поглъщат средствата, предадени в ръцете на тези, които наричат себе си християни. Те погрешно използват тези богатства, дадени им от Бога, за довеждане до Неговото спасение на синовете и дъщерите, заради които Той стана изкупителна жертва.