ОБИЧАЩИ ХРИСТОС

„Защото такъв първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата.“ (Евр.7:26)

Характерът на Христос се отличава с неподражаемо великолепие, обхващащо всичко чисто, праведно, красиво и почтено. Не знаем някога да е посещавал парти на удоволствията или бална зала; при все това, Той си остава съвършен в елегантност и вежливи обноски. Отличава се с високи интелектуални способности още в ранните години на живота Си. Неговата младост не е пропиляна в леност, нито в плътски удоволствия, себеугаждане или в безполезни неща. Нито един от Неговите часове от детство до зрялост не е прахосан или неправилно използван.

Исус е безгрешен и няма склонност към греха. С това изключение положението Му е същото като вашето. Няма трудност, която да не се е стоварила със същата тежест и върху Него; нито има скръб, която да не е преживяна от Него. И Неговите чувства са наранявани от пренебрежението и безразличието на близки приятели, както са и вашите. Трънлива ли е вашата пътека? Христовата е десетократно повече. Измъчен ли сте? И на Него му е познато това чувство. Колко добре е, че Христос е наш пример!

Боговдъхновеният доклад ни казва за Него: „А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и пред човеците“ (Лука 2:52). Напредвайки във възраст, Той расте и в познание. Живее умерено, скъпоценните Му часове не са пропилявани в празни удоволствия. Притежава истински здраво тяло и силно способен ум. Физическите и умствените Му способности се развиват и разширяват като вашите или на който и да било друг млад човек. Божието слово е Неговия учебник – така както би трябвало да е и вашият.

Нека Исус бъде стандарт за вас. Подражавайте на живота Му. Обичайте характера Му. Живейте както Той е живял. Нови сили ще се дадат на умствените ви способности и  по-широк кръгозор – на мисленето ви, ако свързвате ума си в жив контакт с вечните реалности, които са далеч по-огромни и по-велики.