ОБЩЕНИЕ С БОГ

Църквата се нуждае от освежителната, жива опитност на членове, които имат навика за общуват с Бога. Сухи, банални свидетелства и молитви без Христос в тях не помагат на хората. Ако всеки, който твърди, че е Божие чедо, е изпълнено с вяра, светлина и живот, какво прекрасно свидетелство щеше да даде на онези, които идват да слушат истината! И колко много души щяха да бъдат спечелени за Христос!