В най-общ смисъл християнското богословие е учение,което се стреми да обясни със средствата на научното познание (логика, съждения, умозаключения, философски убеждения и др. ) предмета на вярата. С други думи, богословието е религиозна наука, чиято основна цел е да се опознае Бог на Библията, разкривайки същевременно същността на християнския мироглед. Разумният християнски богослов приема, че човешкият разум сам по себе си не е самодостатъчен за изясняване на фундаменталните религиозни и богословски истини, но въпреки това той има своето значение в цялостния религиозен живот на християните.

Религията включва неща като вярване, мироглед, чувства и отношения, начин на живот и определена форма на поведение. Християнската религия е преди всичко начин на живот и стил на поведение. Тя не е просто някакво изолирано индивидуално изживяване, а е израз на споделяни от много хора чувства и убеждения,обединени е специфични социални групи. Към тези чувства се отнасят любовта към Бога и ближните, зависимостта от духовните ценности, пълнотата на разумното отношение към заобикалящата действителност и др. Християнинът е човек, който е повярвал с цялото си сърце, че Исус е Божият Син, и също така е приел ред други неща. Той е приел и нов възглед за Бога, за човека, за греха, за изкуплението, за Божията цел в творението и историята, както и за човешката съдба. Този нов възглед съществува само в християнството.

В сравнение с религията богословието е второстепенна дейност. Спрямо религията, то е както психологията спрямо човешките чувства; както естетиката спрямо изкуството; както политологията спрямо политиката.

Най-общото определение остава формулировката, че богословието е наука за Бога, стремяща се да изследва Божието Битие, изхождайки от презумпцията, че християнският Бог е Живо и Личностно същество, Който ни се е разкрил до определена степен чрез Откровението, дадено ни в Библията.

Има ли основания идеята, че богословието не е наука? Очевидно няма! Същевременно обаче то притежава и собствен неповторим лик. Богословието търси връзката между човека и Бога. Така то третира човека в една област, която не е засегната от никоя друга дисциплина.