ОСВЕТЕНИ СРЕДСТВА

  “Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби”
(1 Тимотей 6:10)

Без значение дали са малко, или много, на парите трябва да се гледа като на поверено от Бога богатство. Когато мислите за изразходването на средствата си, молете се да използвате Господните блага по угоден за Него начин. Господ желае всички, които твърдят, че са негови последователи, да следват примера Му. Светът, ангелите и хората ни гледат. Невярващите наблюдават тези, които се обявяват открито за деца на Бога, за да видят дали наистина са такива, за каквито се представят. Правилно ли е да говорим за себеотрицанието на Исус, за Неговата жертва и все пак да живеем и постъпваме в разрез с примера Му? Богатствата на този свят са Божии. Те са негови посредством сътворението и изкуплението.

Защо богатството е наречено „неправеден мамон“? Защото чрез него хората биват изкушавани да действат несправедливо, да го използват за задоволяване на собствените си прищевки и за изпълняване на всичко, което въображението им пожелае. Пред тези, които притежават повече средства, стои опасността да използват Божиите благословения погрешно и по този начин да забравят Бога. Богатият млад владетел смята, че обича Господа, но Исус разкрива идола му и показва на младежа, че е превърнал притежанията си в бог. Той трябва да отиде при Христос и да попита: „Какво ми липсва?“. Отговорът е: „Продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай“ /Лука 18:22/.

Тези, които са благословени от Бога с материални блага, носят голяма отговорност. Те не бива да инвестират средствата си само за удоволствие и егоистични желания, защото похарченото по този начин е откраднато от Бога. Чрез върховната доброта на Господа Светият Дух работи чрез хората и ги подтиква да инвестират малко или много в името на Бога, за да допринасят за славата Му.