ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ НА ДУШАТА

“Господи, пред Теб е цялото ми желание и въздишането ми не е скрито от Теб.” Пс.38:9

Истинският християнин държи прозорците на душата си отворени към небето. Той живее в общение с Христа. Неговата воля е подчинена на Божията воля… Нима няма да живеем в малкото дни на изпитания, които ни предстоят, като хора, стремящи се към живота в Божието царство, към една блажена вечност? Трябва от все сърце да се борим, за да достигнем мярката на небето, поставена пред нас. Не бива да вършим това като наказание или изкупление, а като единствено средство, чрез което можем да постигнем истинско щастие. Единственият начин, по който можем да придобием мир и радост, е да имаме жива връзка с Този, Който даде живота Си заради нас, Който умря, за да живеем ние, и Който живее, за да съедини Своята сила с усилията на онези, които още в земния си живот искат да бъдат победители.