ИЗЦЯЛО ОТДАДЕНИ

“И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенствуваме в светост със страх от Бога.” 2 Коринтяни 7:1

Божите благословения ще почиват върху всеки, който напълно му се предаде. Когато търсим Бога с цялото си сърце, ще Го намерим. Бог има сериозно отношение към нас и желае да вършим пълноценна работа за вечността. Излял е цялото Небе в един дар и няма причина да се съмняваме в любовта Му. Погледнете към Голгота!