ОФОРМЯЙТЕ ХАРАКТЕРИ ЗА НЕБЕТО

 “Но кой може да издържи деня на пришествието Му?
И кой ще устои, когато Той се яви?
Защото е като огъня на пречиствач,
И като сапуна на тепавичари.”
(Малахия 3:2)

Всички, които изповядват, че са Божии синове и дъщери трябва да Го представят и в своя характер… Сега ни е предоставена възможност да оформим характерите си така, че да са годни за небесните обиталища. Всички, които пазят Божиите заповеди ще имат достъп до дървото на живота и правото да влязат през портите на небесния град. В любовта си Бог ни е предоставил закон, който ни помага да се освободим от всички черти на характера, които не могат да бъдат приети на небето. Там не може да влезе никой, обвинен в грабителство, прелюбодейство, злословие, измамничество, защото тези неща ще предизвикат нова война на небето. Божият закон е даден да отклонява хората от такива деяния, така че техните характери да се преобразят според образеца на Христос.

Мнозина днес се люшкат след нетрайните течения на света. Нима няма да сме усърдни в оформянето на характерите си според образеца даден ни от небето? Не се заблуждавайте, че можете да живеете в мир със света сега и да трупате богатство долу, на земята а след това само с едно просто изповядване на вярата да се намерите сред влизащите в Божия град. Не можем да бъдем в пълно съгласие и съответствие със законите, управляващи небето, докато преди това не се научим да пазим тези закони тук, на земята. Крайно време е за всеки от нас да предаде безрезервно сърцето си на Бога и да Му служи с ум и душа, като послушно дете. Неговият Свят Дух може да ни оформи и преобрази по божествено подобие. Членовете на небесното семейство са наследници на Бога и сънаследници с Христа на небесните съкровища. Те няма да следват амбицията и лудостта на този свят да трупат богатства на земята за сметка на християнския характер, който ще им осигури живот, съизмерим с този на Бога – живот, в който няма грях, болести, скръб и смърт.

Днес мнозина се отклоняват от простотата на истинската религия заради изучаването на така наречената наука. Има една истинска наука – науката на вечния живот. Когато Исус бе на земята, Той можеше да разтвори пред човеците хранилища от огромно научно познание, но Божият Син не направи това. Той посвети живота Си в поучаване на онези истини, които принадлежат към спасението на душата. Бог има право над всяка наша сила. Службата за Него означава посвещението на цялото ни същество – сърце, ум, душа. Единственият ценен предмет за изследване в този живот е как най-пълно да служим на Бога в нашия земен път.