ПОБЕДАТА НА СПЯЩИТЕ СВЕТИИ

„Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излезнат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане“ (Йоан 5:28,29).

Дарителят на живота ще събуди Своето изкупено притежание при първото възкресение и до този победен час, когато ще прозвучи последната тръба и огромната армия ще дойде открито за вечна победа, всеки спящ светия ще бъде пазен в безопасност като скъпоценен камък, познат на Бога по име. Чрез силата на Спасителя, обитавала в тях, докато са били живи, и понеже са били участници в Божественото естество, те биват изведени за живот от мъртвите.

„Идва час когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат“. Този глас трябва да прозвучи отново всред всичките обиталища на мъртвите; и всеки светия, който е заспал в Исус, ще се събуди и ще напусне мрачния си затвор. Тогава достойнството на характера, който са придобили от Христовата правда, ще ни присъедини към истинското величие на най-висшата хармония.

Победата на спящите светии ще бъде славна в утрото на възкресението. Животодателят ще увенчае с безсмъртие всички, които са излезли от гроба. Там стои възкресеното множество. Последната мисъл е била за смъртта и нейната агония. Последните мисли, които са имали, са били за гроба в поселището на мъртвите, но сега те възкликват: „О, смърте, къде ти е жилото? О, гробе, къде ти е победата?” (…) Ето ги, стоящи тук, и заключителният печат на безсмъртието е поставен върху тях, а те се отправят нагоре да посрещнат Своя Господ във въздуха. Там са колоните от ангели, подредени и от двете страни; тогава от ангелският хор прозвучава тон за песента на победата и ангелите от двете колони подемат песента, и изкупеното множество се присъединява към тях, като че ли винаги са пели тази песен на земята, а те наистина са го правили. О, каква музика! Няма нито една дисхармонична нотка. Всеки глас пее: „Достойно е Агнето, Което бе заклано“. То вижда резултата от родилните болки на душата Си и е доволно.