ПОБЕДИТЕЛИ ЧРЕЗ ХРИСТА

Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.

(1 Йоаново 5:4)

Можем да дойдем близо и по-близо до Христа и да черпим от Неговата безгранична мъдрост. Той е нашият проповедник и велик Лекар-Мисионер. Нашият помощник знае тесният път на спасението, през който вярващите в Него трябва да преминат, защото бе изкушаван във всичко, което и ние срещаме в живота си. Нека никога не забравяме, че сатана изкушаваше Христа под всякаква форма, и , че Божият Син тогава бе в нашето естество на обикновен човек. Той е наш Възстановител и съвършен Изпълнител на Своя завет чрез умовете и сърцата на хората, които изцяло са се покорили на Него, като на техен Княз и Изкупител.

Христос победи като безгрешен, непокварен, съвършен човек. Като Месия Той спечели победата над изкушенията на врага, като с това направи и нас способни да побеждаваме като Него. А ние трябва да побеждаваме във всеки сблъсък със сатана. Трябва да станем победители като съучавстваме на Божествената непорочност, изоставили завинаги покварата , която цари в света чрез похотта на пожеланието . Всяка победа на Христа , която Той извоюва за нас в естеството на човек, ни дава възможността и ние да бъдем победители, като Го приемем и вярваме в Него. “А на онези, които Го приеха даде сила да станат Божии чада”. /Йоан 1:12/. Всяка Христова победа ни осигурява своите истински плодове. Всяко отбито нападение на сатана се отбелязва като победа за човешкия род…

Избавлението на Божия народ и милостта, която Бог проявяваше към тях в изпитанията им, трябва винаги да се помнят като уверение за онова, което Бог ще направи за нас в настоящите и бъдещи критични моменти, ако уповаваме на Него. Всяко Божие чадо преживява различни изпитания, но ако вярващият предаде напълно сърцето си на Христа със смирение и покаяние, Христос ще го приеме. На всички, които чрез вяра приемат Христа като свой Спасител, Той ще даде сила да станат победители да бъдат Божии синове и дъщери. Тогава те стават участници в естеството на Христа и напълно разбират Неговата милост и благодатта на Святия Дух…

Нека с пълно смирение отправим молитвите си към Бога. Нека чрез Христовата благодат изповядаме и изоставим греховете си със смирени и покаяни сърца. Господ разбира всичко, защото за Него няма тайни. Няма нито едно зло деяние, което да бъде извършено, без Господ да е видял всяка страна на изкушението, довело до него. Във всички евангелия Христос неведнъж говори за великата борба между Него и сатана, още от началото на Неговата служба. Исус постоянно сочи на конфликта между царството на сатана и Божието царство. Затова нека уверено застанем на страната на Господа.