ПОДБУДЕНИ ЧРЕЗ ЛЮБОВ

„И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си“ (1 Йоан 4:21).

Любовта е основата на светостта. Каквато и да е изповедта, никой човек не може да изпитва чиста любов към Бога, докато не притежава неегоистична любов към брата си. Когато себелюбието се разтопи в Христос, любовта веднага бликва навън. Пълнотата на Христовия характер е постигната, когато импулсът да помагаме и благославяме другите идва постоянно отвътре – когато небесна светлина изпълва сърцето, тя се изявява и в изражението на лицето.

Свързани с Христос, сме свързани с нашите ближни чрез златните нишки на веригата на любовта. Тогава милостта и състраданието на Христос ще се разкриват в живота ни. Няма да чакаме нещастният и бедният да ни бъдат посочени. Няма да е нужно да бъдем умолявани за съчувствие на неволите на другите. Ще ни бъде толкова естествено да служим на нуждаещия се и на страдащия, колкото беше и за Христос да обикаля, вършейки добро.

Небесната слава се състои в издигане на падналите, в утешаване на потиснатите. Никакво разделение по признак на националност, раса или обществено положение няма да бъде оправдано от Бога. Всички човешки същества са от едно семейство по сътворение, всички са едно по изкупление. Христос дойде, за да разруши всяка стена на разделение, да направи достъпно всяко помещение на храма, така че всяка душа да може да има свободен достъп до Бога. Неговата любов е толкова необятна, дълбока и пълна, че прониква навсякъде. Тя въздига от обръча на Сатана бедните души, които са били подмамени чрез неговите лъжи, и ги поставя там, където могат да достигнат до трона на Бога, който е обкръжен с дъгата на обещанието.

Христос търси да издигне всеки, които желае да бъде въздигнат в единство с Него, така че да може да сме едно с Него, както Той е едно с Отец. Позволява ни да влезем в контакт със страдащи и бедни, за да се освободим от егоизма си; търси да развие у нас качествата на собствения Си характер – състрадание, нежност и любов.

„Ако ходиш в пътищата Ми и ако пазиш наредбите Ми, тогава ти пак ще пазиш дома Ми и пак ще пазиш дворовете Ми. И ще ти дам свободен достъп между стоящите тук“ (Захария 3:7). Чрез сътрудничество с небесните същества в работата им на земята ние сме подготвяни за общение с тях в небето.