ПОДРАЖАТЕЛИ НА ХРИСТА

Както Бог е чист в Своята сфера, и човекът може да бъде в своята. Това ще бъде, ако Христос “Надеждата на славата ” е изобразен в него; тогава той ще подражава на Христа в живота си и ще отразява Неговия характер. За да получат, притежават и запазят чистотата на Христовия характер последователите Му трябва да притежават Св. Дух.

Ако някога е имало епоха, когато е било необходимо Св.Дух да работи в нашите сърца, това е сега. Да се хванем за Божествената мощ, за да можем да живеем в святостта и свободни от зло.