ПОКАНА

Нека да се отзовем на Христовата покана: “Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко” (Матей 11:28-30).

За да отговорим на поканата, ние трябва да се откажем от всяко самомнение и чувство на превъзходство и да се преклоним смирено пред Божията воля.

“И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил…” (Йоан 17:22,23).