ПО ПЛОДОВЕТЕ ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

 “…всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.”
(Матей 7:16,17)

Вечното спасение никога не е изглеждало така изключително скъпоценно, както в настояще време. В характерите ни не трябва да има някакъв недостатък – нито един. Всяко петно или бръчка трябва да се заличат с кръвта на Агнеца. Нашите специфични, характерни черти ще изчезнат, когато преобразяващата сила на Божията благодат се почувства в сърцата ни. Плодовете, които ще родим в търпение, благодат, прошка и себеотрицание ще свидетелстват за нас, че сме се учили от Христа.

Плодът на дървото показва, дали то е добро или лошо. Доброто дърво не може да дава лоши плодове, нито лошото дърво да има добри плодове. По плодовете им ще ги познаете. Нека говорим и работим така, щото нашите плодове да бъдат за правда, а виделината ни да свети в добрите ни дела. Изповядването на религия не означава нищо. Бог ще одобри единствено благочестивия живот…

Твърдо съм решена да постигна победа над личното “аз”. Предавам своя живот в ръцете на Господа и нека той бъде скрит с Христа в Бога. Ще моля трона на благодатта за сила и светлина, която да отразявам върху другите за спасението на души. Най-голямото желание в тази епоха е за повече сила. Аз желая повече благодат, повече любов, по-дълбока и посветена житейска опитност. Християнинът, чиито живот е скрит в Исус ще има на разположение неизчерпаема сила, която винаги може да ползва. Живата вяра отключва небесната съкровищница и донася силата, постоянството, любовта, които са толкова насъщни за Христовия воин.