ПРАВЕДНИТЕ И НЕЧЕСТИВИТЕ В СЪДА

„Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще яде плода на делата си.”

Исая 3:10

Тук отново се продължава с темата за деня на съда. В онзи ден, на праведните ще им бъде добре. Исус казва в книгата Откровение: „Ето, идвам скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.” (Откровение 22:12). Онези, които са били с Бога, които са вършили Неговите дела, които са постъпвали както Той би постъпил, ако е бил в такава ситуация, те ще бъдат благословени. В Матей 25:34-40: „Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те посетихме? А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.”

„Горко на беззаконника! нему ще бъде зле, защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.”

Исая 3:11

Този стих прилича на втората част от притчата, която цитирах. Христос събира хората и ги разделя на овце и кози. Овцете са благословени. Те приличат на Христос. Характерите им са преобразени по Негово подобие. Те постъпват като Него. Козите обаче не са така. Те постъпват по друг начин: „Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава в отговор ще им каже: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на нито един от тези най-скромните, нито на Мене сте го направили. И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.” (Матей 25:41-46). Те ще казват на Исус: „Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе; и в нашите улици си поучавал. А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; махнете се от Мене всички вие, които вършите неправда.” (Лука 13:26,27). Те ще разчитат на лицемерните си дела. Много неща сме правили за Тебе. Как така не ни познаваш? Проповядвали сме, разнасяли сме брошури, много сме били дейни! Но Исус ще им отговори: „Това, че сте правили тези неща е много хубаво, но Аз не ви познавам. Нямали сте връзка с Мене. Не сте ми дали шанс да се опознаем лично. Защото делата на праведните са резултат от тяхната вяра, от тяхната връзка с Мен. Те не ми служат, за да бъдат спасени, а защото са спасени и защото просто не могат да вършат друго. Вие нямате връзка с Мен, а единствено „който има Сина, има вечен живот”.”

Приятелю, от кой тип хора си? Ще кажеш: „Аз не съм праведен, правя много грешки, падам и съгрешавам.” Но да си праведен в Божиите очи, означава да си облечен с Христос. Неговата правда е тази, която ни освещава. Праведните, за които говорят Исус и Исая са тези, които са се посветили на Бога и са направили Всевишния свое обиталище. Те постъпват както Христос, защото Той ги е преобразил. Те са гледали към Него всеки ден и накрая са заприличали по характер на Него. На такива хора ще им бъде добре когато Исус дойде. Те ще бъдат благословени. Искаш ли да бъдеш от тях? Бог може да промени и твоя характер. Само Му се довери и го следвай всеки ден.