ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ХРИСТОС

 

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“ Деян. 1:8

Божиите деца са призвани да бъдат представители на Христос, да изявяват добротата и милостта Му. Както Исус откри истинския характер на Отца, така и ние трябва да разкриваме Христос пред свят, който не познава Неговата нежна, състрадателна любов. „Както Ти Си Ме изпратил на света – казва Исус, – така и Аз изпращам тях на света.” „Аз в тях и Ти в Мене,…за да познае светът, че Ти Си Ме пратил.” Апостол Павел казва на Исусовите последователи: „Вие се явявате като Христово писмо, известно и прочитано от всичките човеци”. В лицето на всяко от Своите чеда Исус изпраща на света по едно писмо. Ако си Христов последовател, Той изпраща в твое лице писмо до семейството и улицата, където живееш. Обитавайки в теб, Исус желае да говори и на сърцата на хората, които не Го познават. Може би те не четат Библията или не слушат оня глас, който им говори от нейните страници; не виждат Божията любов, откриваща се чрез делата Му. Но ако ти си Исусов последовател, може да стане така, че чрез теб те да бъдат доведени до разбиране на частица от Неговата доброта, да бъде спечелена обичта им и да започнат да Му служат.