ИДЕТЕ, РАБОТЕТЕ В МОЕТО ЛОЗЕ

 “Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].”
(Матей 28:18-20)

Уроците, съдържащи се в притчата за лозето и двамата сина се отнасят за всички, които са имали светлината на истината… Назиданието в тези притчи е от голяма ценност. Всички, които са натоварени с малки или големи отговорности трябва внимателно да изучават наставленията съдържащи се в тях. Бог търси плода на Своето лозе и този плод е резултат от труда на Неговите работници. Всяка душа, която вярва в Христа има свой дял в работата за Бога. Нито един християнин не може да остане бездеен в това съдбовно важно време…

Последните думи на Христа към учениците показват важността и значението, което трябва да се придаде на работата за разпространение на истината: ”Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века” (Матей 28:19,20)

Христос не ограничаваше работата си само върху едно и също място. За Неговата служба четем в Лука 4:43,44 “Но Той им рече: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже затова съм изпратен. И проповядваше в галилейските синагоги.”

Всички просветени от светлината на истината могат да последват примера на Христа и да използват дарените им от Бога време, средства и способности не само на едно, две места. Истината трябва да бъде прогласена по целия свят. Чудното проявление на благодатта, изявена в евангелското благовестиe трябва да бъде разнесено навсякъде.