РАЗГОВОРИ С БОГ

Тези, които търсят Бога тайно, като Му разказват за своите нужди и Го молят за помощ, няма да молят напразно. „И Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.” Когато направим Христос наш всекидневен спътник, ще усещаме разпростиращата се край нас сила на невидимия свят. Гледайки Исус, ще бъдем преобразени по Негов образ. Ние се променяме чрез гледането. Характерът става по-мек, фин и благороден, приготвен за небесното царство. Резултатът от разговорите и общението с Господа ще бъде все по-голямо благочестие, чистота и усърдие. Молитвите ни ще стават все по-разумни. Ще получим Божественото образование, което ще се прояви в живот на трудолюбие и духовна жар.