САТАНИНСКОТО ПОЛЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДНИЯ КОНФЛИКТ

„Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време“ (Даниил 7:25).

По време на изпитанието за християните големият враг на човешкото щастие е направил съботата от четвъртата заповед обект на специална атака. Сатана казва: „Аз ще работя с точно противоположни на Божиите цели. Ще дам власт на последователите си да изместят встрани Божия паметник, съботата – седмия ден. Така ще покажа на света, че денят, осветен и благословен от Бога, е бил променен. Този ден няма да пребивава в умовете на човеците. Аз ще го изтрия от паметта им. Ще поставя на негово място един ден, който не може да бъде знак между Бога и Неговия народ. Ще подведа онези, които приемат този ден, да прехвърлят върху него светостта, която Бог постави върху седмия ден.

Чрез моя заместник сам аз ще се издигна. Ще бъде възвеличен първият ден и протестантският свят ще приеме тази духовна събота вместо истинската. Чрез това пренебрегване на съботата, постановена от Бога, ще направя закона Му да бъде потъпкан, така Божествената декларация: „(…) знак между Мене и вас през всичките ви поколения“, ще служи за каузата на моята събота.

Така светът ще стане мой. Аз ще съм управителят на земята, князът на света. Така ще контролирам умовете под властта си, че Божията събота ще стане специален обект на презрение и омраза. Знак?! Аз ще направя съблюдаването на седмия ден знак на невярност спрямо земните човешки закони, които ще бъдат направени толкова строги, че мъже и жени няма да посмеят да съблюдават истинската събота. Страхът да не останат без храна и облекло ще ги принуди да престъпят Божия закон, като се присъединят към света. Светът ще бъде изцяло под моя контрол“.

Съботата ще бъде великият изпит за вярност, защото е особено оспорвана точка от истината. Когато и последният изпит е допуснат да бъде понесен от хората, тогава ще бъде очертана отличителната линия между тези, които служат на Бога, и онези, които не Му се покоряват.