Какво казва съвременната фундаментална наука за сътворението на света?  Като пример, макар и несъвършен, са дърветата, всеки клон на които представлява отрасъл на човешкото познание. Стеблата им от, които се разклоняват в различни посоки “клоните”, представляват фундаменталните физически закони. В действителност има само четири основни физически взаимодействия. От тях произтичат всички частни закони, посредством които се управлява цялата нежива материя. Чрез фундаменталните взаимодействия обуславят и структурните свойства на веществото – от строежа на атомите до галактиките. От своя страна взаимодействията не са “изникнали”  на празно место. Провеждат се безплодни опити за построяване на всеобща теория на полето, призвана да обедини всички взаимодействия в едно цяло. При това започва все по  отчетливо да се проявява едно най-общо положение, намиращо се в основата на цялото мироздание. Това е естетически принцип на симетрията. Днес учените, работещи в челните редици на теоретичната физика, са убедени,че света е построен по законите на красотата. Идеята за красота, която на математически език се изразява със законите на симетрията, “изхранва” цялото дърво. Физическите взаимодействия, вече очевидно,  в същността си са проява и даже средство за поддържане в природата присъщия и  комплект определени скрити симетрии. Във физиката законите са неизменими. Предполага се, че в първите мигове от съществуването на Вселената, при енергии от порядъка на1015 ГеВ=1015×10 на 9 степен еВ=1015000000000 еВ всички физически взаимодействия са представлявали проява на едно фундаментално взаимодействия, единна константа.