СВИДЕТЕЛСТВО В ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ

„И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.“ Як. 4:7

Ако се предадете напълно на Исус, Той ще сътвори във вас силно желание за приятелство с Бога и ще имате дълбок копнеж да отразявате Исусовата доброта и любов в живота и характера ви към членовете на семейството ви и към тези, които не познават Божията любов. Чрез развиване на търпение, кротост, въздържание, чрез показване на почит и покорство към баща ви и майка ви, като към Господа, ще давате свидетелство в ежедневния си живот, че истината има сила да освещава характера.

Не е лесно да се уреждат семейни трудности, дори когато мъжът и жената се опитват да уредят различните си задължения честно и справедливо, ако не са подчинили сърцата си на Бога.