СВЯТИЯТ ДУХ – ВЕРЕН ВОДАЧ

“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба”
(Йоан 16:7,8)

Днес, както и по времето на Христа, сатана владее умовете на много хора. Ако можеше тази ужасна и страшна, гибелна дейност да бъде видяна, за да й се противостои. Егоизмът изврати принципите, обърка сетивата и замъгли разсъдъка. Толкова е странно, че въпреки цялата светлина, която струи от Божието благословено Слово, съществуват такива непонятни идеи, такова откъсване и отделяне от духа и делото на истината…

Греховете, които Бог посочваше на всяко поколение, днес лежат при вратите на мнозина, при това грехове, които Бог не счита за леки и маловажни. Ако хората биха поискали да се откажат от своето упорство и съпротива срещу Святия Дух, Духът който непрекъснато подхранва тяхната религиозна опитност, тогава Бог би се изявил и разкрил в техните сърца, и те биха се убедили в своята греховност. Каква велика промисъл! Но Святият Дух е наскърбяван и светлината бива отхвърляна…

Божията воля е да не погине нито една душа, но всички да имат вечен живот. Всяка душа, която приема Исус като свой личен Спасител, ще копнее за привилегията да служи на Бога и с нетърпение ще използва всяка възможност да изрази своята признателност, чрез посвещение на своите способности в служба на небесния Господар.