СВЯТИЯТ ДУХ Е В ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ СЪС СЛОВОТО

  “А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.”
(Йоан 15:26)

Онези, които чрез вяра са направили сърцата си обиталище за Исуса Христа, действително са получили Св. Дух. Всяка личност, която приема Исус като свой Спасител, приема също така и Духа за Утешител, Водач, Спасител и Извършител на личното освещение. Колкото по-тясна е връзката на вярващия с Бога, толкова по-ясно е неговото свидетелство и като незбежен резултат от него толкова по-силно ще бъде влиянието на това свидетелство върху другите, за любовта на Христа. За душата, която така уповава на Бога, удовлетворяването на жаждата на копнеещите за Христа ще има най-висш смисъл. Такъв човек ще цени високо привилегиата да научи за Божията воля от Неговото слово. Някои, които претендират, че са вярващи, са се отвърнали от Божието слово. Те са пренебрегнали Библията, този чудесен Пътеводител и истински пробен камък за всички идеи. Те твърдят, че имат за учител Духа и затова не се нуждаят от изследване на Писанието. Но всички такива твърдения и постъпки говорят за вниманието, което се отдава на измамите на сатана, защото Библията казва, че Словото и Духа са в пълно съгласие. /Исая 8:20/. Свободен е само онзи човек, когото истината е направила свободен…

Бог ви обича и Неговите ангели-пазители са навсякъде край вас. Ако сте изпълнители на словото, ще сте послушни и на наставленията на Исуса Христа.

Сами с ограничените си сили, ние сме напълно безпомощни, но когато изцяло се оставим в ръцете Му, тогава Неговата сила ни крепи, защото за Христос е радост да подкрепя всяка душа, която уповава на десницата Му. Но опасността, на която е изложен всеки живот е голяма. Големият враг на човека и противник на Бога използва всяка възможност да ни отмъкне, когато за момент сме притъпили вниманието си. Исус ни предупреждава за тази опасност, идваща от коварния враг. Той многократно е изисквал от нас да бъдем винаги бдителни и да се молим, за да не паднем в изкушение. Вярвайте в Исус, уповавайте се на Него с жива постоянна вяра и само на Бога възлагайте увереността си, за да бъдете упазени и спасени. Всемогъщият е ваша опора, а ако се покорите на Неговото ръководство, ако се учите от Него, ако уповават на Него, Той ще ви опази от падане. А когато Бог се заема с вашата защита, тогава вие имате най-силната подкрепа.