СИГУРНИЯТ ВОДАЧ

„Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, за да лъжете себе си“ (Яков 1:22).

Бог призовава онези, които приемат волята Му, да бъдат изпълнители на Неговото Слово. Слабост, двуличие на сърцето и нерешителност провокират атаките на Сатана, и онези, които позволяват на тези явни качества да вземат връх, ще се намерят безпомощни сред огромните вълни на изкушението. От всеки един, който изповядва Христовото име, се изисква да израсне до пълния ръст на Христовите живототворни принципи.

Всички ние се нуждаем от водач, който да ни превежда през множеството трудни ситуации в живота, и то много повече, отколкото морякът се нуждае от кормчия при преминаването на плитчини и опасни морски рифове. Къде да намерим този водач?

Ето Библията. Вдъхновена от Бога, написана от святи мъже, тя посочва с голяма яснота и прецизност задълженията и на възрастните, и на младите. Издига ума, смекчава сърцето, като прибавя радост и свято щастие към духа. Библията посочва съвършения стандарт на характера; тя е непогрешимият водач при всички обстоятелства, дори до края на земното ни съществуване. Приемете я като съветник – стандарт във всекидневния ви живот! (…)

В Писанията има хиляди бисери на истината, които лежат скрити от повърхностните читатели. Мината на истината никога не се изчерпва. Колкото повече изследвате Писанията със смирени сърца, толкова повече ще нараства интересът ви и повече ще ви се иска да възкликнете като апостол Павел: „О, колко дълбоки са богатствата и мъдростта на познанието на Бога! Колко неизследими са съдбите и пътищата Му!“.

Всеки ден трябва да научавате нещо ново от Писанията. Изследвайте ги като скрити съкровища, защото съдържат думи на вечен живот. Молете се за мъдрост, за да разбирате тези святи Писания. Ако направите това, ще намерите нова слава в Божиите истинни слова; ще почувствате, че сте получили нова, скъпоценна светлина, свързана с въпроси за истината, и Писанията постоянно ще придобиват по-голяма стойност във вашите очи (…)

Бъдете усърдни в използването на всяко средство на милостта, за да можете да промените характерите си и да израснете до пълния ръст на мъже и жени в Христос.