СИЛАТА НА САТАНА

Падналият човек е законен пленник на Сатана. Мисията на Христос беше да го освободи от властта на големия противник. По естество човекът е склонен да следва сатанинските внушения и не е в състояние да се съпротивлява успешно на един толкова опасен враг, ако Христос, мощният Победител, не живее в него, не ръководи желанията му и не му придава сила. Само Бог може да ограничи силата на Сатана, който обикаля насам-натам и нагоре-надолу по земята. Той не престава да бди дори и за един миг от страх да не загуби нито един случай, за да погубва човешки души. Много важно е Божият народ да разбира това, за да може да избегне неговите примки.

Сега Сатана подготвя измамите си, за да не може да бъде разпознат при последната си битка срещу Божия народ. „И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел“ (2Коринт. 11:14). Докато някои измамени души мислят, че той не съществува, Сатана ги прави свои пленници и до голяма степен работи чрез тях. Той знае по-добре от Божиите чада властта, която те могат да имат над него, когато силата им е в Христос. Ако те смирено и настоятелно молят мощния Победител за помощ, тогава и най-слабият, който вярва в истината, като се уповава твърдо на Христос, може успешно да отблъсне неприятеля и цялото му множество. Той е твърде хитър, за да представи изкушенията си открито и дръзко, защото тогава задрямалите сили на християнина ще се събудят и той ще потърси помощта на силния и мощен Избавител. Ето защо идва незабелязано и се крие зад чадата на непослушанието, изповядващи се за набожни.

Сатана ще упражнява докрай силата си да напада, да изкушава и да заблуждава Божия народ. Онзи, който се осмели да се изправи пред нашия Господ, да Го изкушава и хули и който имаше силата да Го вземе в ръцете си, за да Го постави на стрехата на храма и да Го заведе на една много висока планина, ще приложи по изумителен начин силата си върху настоящето поколение, което е далеч по-слабо по мъдрост от Господа и почти не познава тънкостите и силата му. Той по невероятен начин ще въздейства върху ония, които по естество са склонни да се поддават на неговите внушения. Много е доволен, когато гледат на него като на нещо нереално, когато влиянието му се омаловажава и е представян чрез детски илюстрации или като някакво животно – това отговаря съвършено не неговите цели. Подценяван е до такава степен, че умовете на хората са абсолютно неподготвени за хитро съставените му планове и затова почти винаги успява напълно. Ако тънкостите и силата му бяха разкрити, мнозина щяха да бъдат подготвени да му се съпротивляват успешно.

Всички трябва да разберат, че някога Сатана бе възвишен ангел. Неговият бунт го отдели от Бога, но не унищожи силата му и не го направи животно. От момента на своето падение той употребява цялата си огромна сила срещу небесното управление. Станал е много по-изкусен и е усвоил най-успешните начини, чрез които да се доближава с изкушенията си до човешките чада.

Сатанинските измами

Сатана е измислил лъжи, с които да заблуждава. Още докато беше на небето, той започна да воюва срещу основите на Божието управление, а откакто е паднал, продължава неуморно бунта си срещу Божия закон. Той е подвел по-голямата част от християните да потъпчат четвъртата заповед, която посочва живия Бог. Премахнал е първоначалната събота на Декалога и е поставил на нейно място един от работните дни на седмицата.

Първата голяма лъжа, която изрече пред Ева в Едем – „Никак няма да умрете“ (Битие 3:4), бе първата проповед, изнесена някога върху безсмъртието на душата. Тя бе увенчана с успех и резултатите, които последваха, бяха ужасни. Той е въздействал върху умовете, за да приемат тази проповед за истина и сега проповедници я проповядват, възпяват и споменават в молитви.

Ред твърдения, като „Няма буквален дявол“ и „Можем да се обърнем и след второто идване на Христос“, се превръщат бързо в едни от най-популярните лъжи. Писанието заявява ясно, че съдбата на всяка личност е завинаги определена при Пришествието. „Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, за да отплатя на всекиго според каквито са делата му“ (Откр. 22:11,12).

Сатана използва популярните си измислици, за да се крие зад тях. Идва при бедните, измамени смъртни чрез модерния спиритизъм, който не налага ограничения на плътските умове. Ако бъде приет или следван в живота, разделя семейства, сее ревност и омраза и отваря широко вратите на най-унизителни страсти. Светът знае твърде малко за покваряващото влияние на спиритизма. Завесата бе повдигната и много от неговите ужасни дела ми бяха разкрити. Показани ми бяха някои, които са се занимавали със спиритизъм, но са се освободили от него и сега потръпват, като си спомнят колко близо са били до крайната гибел. Те бяха загубили власт над себе си и Сатана ги караше да вършат онова, от което се отвращаваха. Но даже и те самите имат съвсем слаба представа за това, какво всъщност представлява спиритизмът. Проповедници, вдъхновени от Сатана, обличат с изящни дрехи този отвратителен звяр и, прикривайки неговата уродливост, го представят приятен за мнозина. Но спиритизмът произлиза директно от царството на Сатана и претендира за правото да владее над всички, които се занимават с него, защото са дръзнали да стъпят на забранена територия и са загубили закрилата на своя Създател.

Някои бедни души, които са били омаяни от красноречието на учителите на спиритизма и са се подчинили на неговото влияние, разбират след време смъртоносния му характер и искат да се откажат и да избягат от него, но не могат. Сатана ги владее със силата си и не иска да ги пусне на свобода. Знае, че те са му сигурни жертви, докато ги държи под особения си контрол. Но ако веднъж се освободят от властта му, той никога няма да може да ги накара да повярват отново в спиритизма и да ги върне във властта си.

Единственият начин да се освободят от Сатана е да започнат да различават чистите библейски истини от басните. Щом признаят изискванията на Божието слово, ще им бъде помогнато. Трябва настоятелно да се обърнат към вярващи с религиозен опит и вяра в Божиите обещания с искането те да се молят за тях на всемогъщия Избавител. Това ще бъде ожесточена борба. Сатана ще подсили редиците на своите зли ангели, които са държали във властта си тези хора, но ако Божиите светии с дълбоко смирение постят и се молят, молитвите им ще надделеят. Исус ще заръча на святите си ангели да се съпротивят на Сатана. Той ще бъде отблъснат и властта му над нещастните души ще бъде строшена. „И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост“ (Марк 9:29).

Популярното проповедничество не може да се съпротивлява успешно на спиритизма. То не притежава нищо, с което да защити вярващите от неговото гибелно влияние. Проповедниците на този век са отговорни за много от тъжните резултати на спиритизма, защото те са потъпкали истината и на нейно място са предпочели басните. Проповедта на Сатана за безсмъртието на душата – „Никак няма да умрете“ – се преповтаря от амвоните и хората я приемат като библейска истина. Тя е основата на спиритизма. Божието слово никъде не учи, че човешката душа е безсмъртна. Безсмъртието е присъщо единствено на Бога. „Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито пък може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила навеки. Амин“ (1Тимотей 6:16).

Когато Божието слово е правилно разбрано и приложено, то издига спасителна преграда срещу спиритизма. Вечно горящият пъкъл, проповядван от амвона и постоянно насаждан в съзнанието на хората, е несправедлив укор спрямо милостивия характер на Бога, представящ Го като най-големия тиранин във вселената. Тази широкоразпространена догма е накарала мнозина да се обърнат към универсализма (вярване, че всички ще бъдат спасени), неверието и атеизма. Божието слово е ясно. То е една верига от истини и ще се окаже котва за онези, които желаят да го приемат дори и ако се наложи да пожертват любимите си басни. То ще ги спаси от ужасната измама на това опасно време. Сатана е подвел умовете на проповедници от различни църкви да се държат упорито за своите общоприетите си заблуди, както подведе юдеите в тяхната слепота да се придържат към своите жертвоприношения и да разпънат Христос. ю

Отхвърлянето на светлината и истината превръща хората в пленници на Сатана и в жертви на неговите измами. Колкото по-голяма е светлината, която са отхвърлили, толкова по-голяма ще бъде измамата, в която ще попаднат.

Показано ми бе, че верният Божи народ е солта на земята и светлината на света. Бог изисква от Своите деца да напредват постоянно в познание на истината. Тогава те ще разбират приближаването на Сатана и със силата на Исус ще му се съпротивляват. Неприятелят ще повика на помощ легиони свои ангели, за да се противопостави на напредъка дори и на една-единствена душа и ако е възможно, да я изтръгне от ръката на Христос.

Борбата за човешките души

Видях зли ангели да се борят за човешки души и Божии ангели да им се съпротивляват. Битката беше тежка. Злите ангели бяха отровили атмосферата със своето покваряващо влияние и се тълпяха около тези души, за да притъпят чувствителността им. Святите ангели с внимание наблюдаваха и чакаха да бъдат повикани, за да отблъснат сатанинските пълчища. Но добрите ангели не могат да завладеят умовете на хората, ако хората не пожелаят това. Ако те се поддават на неприятеля и не полагат усилия да му се съпротивляват, Божиите ангели не могат да направят нищо повече, освен да задържат сатанинските множества, за да не погубват душата на онези, които са в опасност, докато по-нататъшна светлина не бъде дадена, за да ги накара да се събудят и да погледнат към небето за помощ. Исус няма да поръча на Своите ангели да освободят хора, които не правят усилия да си помогнат сами.

Ако Сатана усети, че има опасност да загуби някого, той влага и последните си сили, за да не го изпусне. Когато вярващият се събуди и разбере опасността, и със съзнание за своята окаяност и с пламенна ревност поглежда към Исус за сила, Сатана се страхува, че ще загуби един пленник. Той вика на помощ злите си ангели да оградят бедната душа с плътна стена от мрак, за да не може до нея да достигне небесна светлина. Но ако душата, която е в опасност, не престане да се уповава в заслугите на Христовата кръв, нашият Спасител чува сериозната молитва с вяра и изпраща подкрепление от превъзхождащи по сила ангели, за да я освободят.

Сатана не може да издържи, когато призовават могъщия му съперник, защото се бои и трепери пред Неговата сила и величие. Като чува горещата молитва, цялото сатанинско множество се разтреперва. Той продължава да вика на помощ легиони зли ангели. Но когато всесилните, облечени в небесно всеоръжие ангели се притекат на помощ на слабата, преследвана душа, Сатана и цялото му множество отстъпват, защото знаят, че битката е загубена за тях. Доброволните поданици на Сатана са предани, активни и обединени от една цел. И макар че се мразят и воюват един срещу друг, те използват всеки случай, който им се предоставя, за да постигнат общата цел. Но всемогъщият Владетел на небето и земята е ограничил силата на Сатана.

Моята опитност е била единствена по рода си и от много години насам съм страдала от особени душевни изпитания. Състоянието на Божия народ и връзката ми с Божието дело често са ми причинявали такава тежка тъга и обезсърчение, които не мога да опиша. От години насам съм гледала на гроба като на място за сладка почивка. В моето предишно видение запитах придружаващия ме ангел защо съм била оставяна да страдам от толкова силно безпокойство и защо така често съм била хвърляна на сатанинското полесражение. Аз се молех, щом трябваше да съм така тясно свързана с делото на истината, да бъда освободена от тези тежки изпитания. Божиите ангели са мощни и силни и аз се молех да бъда защитавана.

Тогава ми бе представен нашия минал живот и ми бе показано, че Сатана се е стремял по много начини да унищожи полезността ни. Много пъти той е съставял планове да ни отдели от Божието дело. Приближавал се е по различни начини и средства, за да постигне целите си, но чрез службата на святите ангели е бил побеждаван. Видях, че по време на нашите пътувания от място на място той често е поставял злите си ангели по пътя ни, за да ни унищожат, но святи ангели са били изпращани на земята, за да предотвратят това. Няколко катастрофи са застрашавали живота на съпруга ми и моя, но ние сме били опазени по чуден начин. Видях, че сме били специален обект на нападение от страна на Сатана поради нашето влияние и връзката ни с Божието дело. Когато видях голямата грижа, проявявана всеки миг от Бога, към онези, които Го обичат и се боят от Него, аз бях изпълнена с доверие и упование в нашия Баща и се почувствах укорена за маловерието си.
* * *
Точно чрез прилагане на свръхестествена сила, когато превърна змията в свой медиум, Сатана причини грехопадението на Адам и Ева в Едем. Преди края на времето той ще прави още по-големи чудеса. Доколкото му позволява силата, ще върши реални знамения. Писанието казва: „И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши…“ (Откр. 13:13, 14), а не само чрез онези, които претендира, че върши. В този текст се посочва нещо повече от обикновена измама. Има обаче една граница, която Сатана не може да премине, и тук пуска в действие измамата, като фалшифицира онова, което няма сила действително да извърши. В последните дни той ще се появи по такъв начин, че хората да повярват, че е Христос, дошъл за втори път на земята. Наистина ще се преобрази в ангел на светлината. Но когато имитира външния вид на Христос и се опита да Му подражава до най-малките подробности – макар че ще му се позволи само външно подражание, – той няма да измами никого, освен онези, които като фараона се стремят да се съпротивляват на истината (1889 г., т.5, стр. 698).