СИЛАТА НА ХРИСТОС ДА КОНТРОЛИРА УМА

Преобразявайте се чрез обновяването на вашия ум. Римляни 12:2

Думите „Ще ви дам и ново сърце” (Езекиил 36:26) означават, „Ще ви дам нов ум.”

Когато Исус говори за сърцето, Той има предвид ума, цялото същество. Да имаш ново сърце, означава да имаш нов ум, нови намерения. Той е изработил човешкия ум. Нито една благородна мисъл не се поражда в ума ни, която да не произхожда от Него. Той познава всичките мистериозни механизми на човешкия ум; защото не е ли Той, който го е направил? Бог вижда, че грехът е принизил и деградирал човека, но гледа на него с жалостивост и съчувствие; понеже вижда, че Сатана го държи във властта си. Промяна в живота се изработва именно чрез умиването, което представлява възстановяването и обновяването на ума чрез силата на Светия Дух. Той [Христос] дойде за да извиси и облагороди силите на нашия ум, така че усилията ни в този живот да не бъдат погрешно насочени и загубени.  За нас Исус е пребъдващо присъствие, което контролира нашите мисли и идеи. Исус Христос е всичко за нас—първият, последният и най-добрият във всичко. Исус Христос, Неговият Дух, Неговият характер придава цвят на всичко; това е същността, натюрелът на цялото ни същество. Думите на Христос са дух и живот. Любовта, която Христос разпръсква из цялото ни същество, е оживотворяваща сила. Тя докосва с изцеление всяка жизненоважна част—ума, сърцето, нервите. Чрез нея се задействат най-висшите енергии на съществото. Тя освобождава душата от вината и тъгата, притеснението и грижите, които смачкват и изстискват жизнените сили.

Битката за твоя ум (biblebg.com)