СИЛНО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ БЕЗПОКОЙСТВОТО

Отделният човек трябва да повлияе на собствения си вътрешен живот, отделяйки време да размишлява, че животът не се обобщава с раждането, съществуването и смъртта. Това размишление отваря пътя към перспектива, простира ща се отвъд „тук и сега“. То включва осъзнаване на съдбата на човешкото семейство и по-специално на Божия план за вечно спасение, обяснен в Библията. Помага на човека да получи дългосрочната перспектива, придаваща му увереност в окончателния триумф на доброто над злото. Като мярка за незабавна помощ Божествената терапия използва повторението на ясни, изпълнени със сила библейски стихове. Освен това включва и размишление, основаващо се на библейските обещания, като някое от следните: „Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи“ (Псал ми 91:7).

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“