Може определено да се каже, че твърденията на теорията на еволюцията постепенно отпадат едно по едно от списъка на научно проверените и анализирани факти, отстъпвайки място на алтернативното обяснение на живота, че той е разумно проектиран и създаден от Великия Творец. Някога хората са се убеждавали в съществуването на Бога, наблюдавайки прекрасната небесна хармония в движенията на космическите тела, на планетите, Луната, Слънцето, звездите и прочее. Данните от изследванията на биологичните организми, изследванията на човешкия мозък, на генетичния код и на сложно устроените органи на тялото ни показват недвусмислено и категорично, че те не могат да са резултат на случайни процеси.

Привърженикът на теорията на еволюцията Р. Докинс се опитва да обясни изключително малката вероятност за появата на живота чрез случайни процеси. Чели ли сте неговата книга „Слепият часовникар“? В тази книга Докинс сравнява случая със случайностите, обусловили живота, с маймуни, които удрят случайно по клавишите па пишеща машина. Той смята, че ако маймуните имат достатъчно дълъг живот, неограничен запас от хартия и неограничена енергия, за да могат да удрят по клавишите, в крайна сметка по случаен начин те биха могли да изпишат някое стихотворение от Шекспир или дори една цяла смислена от човешка гледна точка книга. Прости изчисления обаче показват, че това е невъзможно. Вероятността в случая е от порядъка на 10 повдигнато на степен -190, т. е. почти нула.

Оказва се, че анализът на идеите на теорията на еволюцията и на теорията на интелигентния дизайн разкрива много често пристрастията и предубежденията на хората. Някои от тях не искат да се изправят пред истината, която все повече покланя везните към идеята за съществуването но Бог. Те, подобно на проф. Р. Докинс, смесват неправомерно в логическите си разсъждения, личните си пристрастия.

Своеобразна „твърдост“ в защитата на своите еволюционни убеждения проявява лауреатът по Нобелова награда по биология за 1971 г. и харвардски професор Джордж Уолд. Той пише следното: „Има само две възможни обяснения как е възникнал животът: самозараждане, което преминава в еволюция, или свръхестествен творчески акт на Бога… Няма друга възможност. Самозараждането е научно отречено преди 120 юдини от Луи Пастьор и други, но тогава ни остава само една друга възможност… че животът е резултат от свръхестествено дело на сътворение от Бог, но аз не мога да приема тази философия, защото не искам да вярвам в Бога. Следователно избирам да вярвам в онова, което е научно невъзможно – самозараждане, довело до еволюция“.

Английският палеонтолог Колин Патерсън, който е един от водещите еволюционисти в света, споделя следното много интересно мнение по дадения въпрос, изразено в една негова реч пред американски учени: „Стойността на обяснението на еволюционната хипотеза за общия произход е нулева! Еволюцията не само не ни дава знание, тя сякаш преподава антизнание. Как мога да работя над еволюцията десет години и да не науча нищо от нея? Повечето от вас в тази стая трябва да признаете, че през последните десет години сме видели как основата на еволюцията премина от сферата на фактите в сферата на вярата! Изглежда нивото на знание за еволюцията е изключително плитко. Знаем, че тя не бива да се преподава в гимназиите и това е всичко, което знаем за нея“.

Когато обсъждам тази реч на видния еволюционист с мои колеги, те обикновено ми задават следния въпрос: И с какво смята да замени преподаването на учението за еволюцията в училищата този учен? С Библията ли, или с „вероучение“?“ Моят отговор гласи така: Вече съществува научно разработена теория на креационизма, способна да замести успешно по-опростените и имащи съвсем друго предназначение знания, които ни дава Свещеното Писание. Освен това в САЩ е възникнала цяла една нова масова култура, основана на идеята за „интелигентния дизайн“, синоним на креационизма, застъпваща се за въвеждането в училищата на равноправна основа както преподаването на теорията на еволюцията, така и на теорията на интелигентния дизайн.

В подобен разговор моите колеги ми поставят следния интересен въпрос: ако научната теория и креационизма наистина успешно обяснява фактите, защо нейната популярност в обществото е на толкова ниско равнище? Причината е отговарям аз, че в обществото има особено мощни и влиятелни сили, изхождащи от отделни личности, групи и организации, които не са заинтересувани от разпространението на идеята за съществуването на Бога не само в науката, но и и цялостната човешка култура, в политиката, философията и т. н. С това тези „сили“ преследват по скоро политически цели, свързани с техния и тесен интерес за реализиране на определен социален модел на управление в света като цяло, отколкото научни цели, основани на искрено признаване на фактите, установени от науката.

Тези сили са основната причина масмедиите да дават трибуна единствено на учени като Р. Докинс и Дж. Уолд, които защитават еволюцията със смешни, нелогични и дори гротески доводи от типа на „Главната маймуна“ на Докинс, или се задоволяват да заявят, че не могат да приемат философията за съществуването на Бог, защото просто не искат да вярват в Бога, както това прави проф. Дж. Уолд. Днес обаче, под влиянието на такива „фактори“ в обществото, стрелата на защитата на научната истина е обърната на 180°. Някога учените като Галилей и Джордано Бруно защитаваха тази истина от посегателствата на религиозния догматизъм и консерватизъм, днес те я защитават от посегателствата на светската материалистична наука, отричаща Бога. Каква ирония на съдбата?!