БОЖИЯТА РАБОТА – НАШЕ ПОСВЕЩЕНИЕ

  “сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението.”
(2 Коринтяни 5:19)

Колкото и големи да са човешкото познание и мъдрост, ако те не са поучавани от Святия Дух, човек си остава крайно невеж в духовните неща…

Поставете се изцяло в зависимост от Онзи, Който може да държи душите, посветени на Неговия скъпоценен имот, Който може да ги вдъхнови със Своя Дух и да ги изпълни със несебелюбива взаимна обич, като по този начин им даде възможност да свидетелствуват, че Той е пратил Сина Си в света, за да спасява грешници.

Коренът на истинската себепожертвувателност е в любовта към Исус, нашия Господ – любов толкова силна, че да направи носенето на Неговото иго леко и благо, и да накара човеците да разберат, да се поучават от Неговата кротост и смирение.

Божиите слуги имат една обща работа. Тяхната цел трябва да бъде обръщането на души към чистата истина на Божието слово. Те не бива да прикрепват към себе си хора, които само биха повтаряли всичко казано или внушено от вярващите.

Христос е основата на всяка истинна църква. Всички, които са доведени до една нова вяра, трябва да се основават на Него. Простите и ясни истини на Евангелието трябва да бъдат винаги в ума. Христос, и то разпнат, като изкупителна жертва за греха е великата и най-важна истина на Благовестието, около която са събрани всички други истини. Спрямо тази неподражаема истина всички останали са като притоци на огромна река.

Нека никой човек не търси приобщаването на души към себе си. Бог е Основател на Своята църква и ние имаме Неговото непроменимо обещание, че всички, които са Му верни и ходят в пътищата на Неговия съвет, ще получат небесното Му присъствие и закрила. До края на времето Христос трябва да бъде на първо място. Той е Източникът на живота, Силата, Правдата и Святостта. Той е всичко това за онези, които носят Неговото иго и се поучават от своя Господ на кротост и смирение. Той няма да търпи себевъзвеличаване от страна на човека.