СМИРЕНИ МЪЖЕ ПРОПОВЯДВАТ ВЕСТТА

„И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докле се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви“ (2 Петр. 1:19).

Тази вест (Откровение 14:6,7) е обявена като част от „вечното благовестие“. Делото по проповядване на евангелието не е било поверено на ангели, а на човеци. Светите ангели са включени да го направляват, възложено им е ръководството на големите движения за спасение на хората; но действителното проповядване на евангелието се извършва от Христовите служители на земята.

Верни мъже, послушни на внушенията на Божия Дух и на ученията на Неговото Слово, трябваше да проповядват това предупреждение на света. Те бяха хора, които внимаваха за сигурното „пророческо Слово“ – това „светило, което свети в тъмно място, догде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви“ (2 Петрово 1:19). Те търсеха познанието за Бога повече, отколкото всички скрити съкровища, смятайки го за по-добро „от търговията със сребро и печалбата от нея – по-скъпа от злато“ (Притчи 3:14). И Господ им откри великите неща на царството си. „Тайната Господня е с онези, които му се боят. И заветът си ще им обяви“ (Псалми 24:14).

Не учените теолози разбраха тази истина и се заеха с нейното проповядване. Ако бяха верни стражи, изследващи внимателно и с молитва Писанието, биха познали кой час на нощта е. Пророчествата биха им разкрили предстоящите събития. Но те бяха безучастни и не заеха полагащата им се роля. Ето защо вестта бе доверена на по-скромни човеци. Исус каза: „Ходете, докле имате светлината, за да не ви настигне тъмнината“ (Йоан 12:35). Тези, които се отдръпнат от светлината, дадена им от Бога, или са нехайни към нея, когато е близо до тях, остават в тъмнина. Но Спасителят заявява: „Който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“ (Йоан 8:12). Всеки, който искрено търси да узнае волята на Бога и да я изпълнява, като сериозно използва всичката светлина, която вече притежава, ще получи още по-голяма светлина. На такъв човек ще се изпрати звезда със специален блясък, за да го доведе до пълната истина.