СРЕД ПРИМКИ – ЧАСТ 1

“Исус, прочее, в отговор им каза: Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил. Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря. Който говори от себе си търси своята си слава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истински, и в Него няма неправда. Не даде ли ви Моисей закона? но пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете? Народът отговори: Бяс имаш. Кой иска да Те убие? Исус в отговор им рече: Едно дело извърших и всички се чудите на Мене поради него. Моисей ви даде обрязването, (не че е от Моисея, но от бащите); и в събота обрязвате човека. Ако се обрязва човек в събота, за да се не наруши Моисеевия закон, на Мене ли се гневите за гдето изцяло оздравих човек в събота. Не съдете по изглед, но съдете справедливо. Тогава някои от ерусалимляните казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият? Ето Той явно говори, и нищо не Му казват. Да не би първенците положително да знаят, че Този е Христос? Обаче Този знаем от къде е; а когато дойде Христос, никой няма да знае от къде е. Затова Исус, като поучаваше в храма, извика казвайки: И Мене познавате, и от къде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате. Аз Го познавам, защото съм от Него, и Той Ме е пратил. И тъй, искаха да Го хванат; но никой не тури ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл. Обаче, мнозина от народа повярваха в Него, като казваха: Когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тия, които Този е извършил? Фарисеите чуха, че тъй шушукал народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат. Исус, прочее, рече: Още малко време съм с вас, и тогава ще отида при Онзи, Който Ме е пратил. Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и гдето съм Аз, вие не можете да дойдете. На това юдеите рекоха помежду си: Къде ще отиде Тоя та няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците? Какво значи тази дума, която рече: Ще Ме търсите, и няма да Ме намерите; и, гдето съм Аз вие не можете да дойдете?” — (Йоан 7:16-36)

——————————————————–
В Ерусалим по време на празника Исус бе непрекъснато обкръжен от шпиони. Ден след ден се съставяха нови планове, за да бъде смълчан. Свещениците и управниците дебнеха да Го хванат в клопка. Възнамеряваха да Го възпрат чрез насилие. Но това не бе всичко. Те искаха да унижат Този галилейски равин пред народа. В първия ден от присъствието Му на празника управниците отидоха при Него с въпрос кой Му е дал власт да поучава. Те желаеха да отклонят вниманието от Исус, питайки Го за правото Му да поучава, с цел да издигнат собствения си авторитет. “Моето учение не е Мое – каза Исус, – а на Онзи, Който Ме е пратил. Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря” (Йоан 7:16,17). На въпроса на тези дребнави хора Исус не отговори с дребнавост, но разкри истината, жизненоважна за спасението на душата. “Схващането и прилагането на истината, каза Той, зависят не толкова от ума, колкото от сърцето.”