„След като свърши всичките Свои речи към людете, които Го слушаха, Исус влезе в Капернаум.А на някой си стотник слугата, който му беше мил, боледуваше на умиране. И като чу за Исуса, изпрати до Него някои юдейски старейшини да Го помолят да дойде и оздрави слугата му. Те, прочее, дойдоха при Исуса и Му се молеха усърдно, като казваха: Той заслужава да му сториш това; защото обича нашия народ, и той ни е построил синагогата. А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до Него приятели да Му кажат: Господи, не си прави труд; защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми; затова нито счетох себе си достоен да дойда при Тебе; кажи само дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек поставен под власт, и имам подчинени на мен войници; и казвам на един: Иди; и той отива; и на друг: Дойди; и дохожда; и на слугата си: Направи това; и го прави. Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и рече на вървящия подир Него народ: Казвам ви, нито в Израил съм намерил толкова вяра. И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял. А скоро след това, Исус отиде в един град наречен Наин; и с Него вървяха учениците Му и едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица; и с нея имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смили се за нея и рече й: Недей плака. Тогава се приближи и се допря до носилото; а носачите се спряха. И рече: Момче, казвам ти, стани. И мъртвият се подигна и седна, и почна да говори. И Исус го даде на майка му. И страх обзе всички, и славеха Бога, казвайки: Велик пророк се издигна между нас; и Бог посети Своите люде. И това, което казваха, се разнесе за Него по цяла Юдея и по цялата околност.“
– (Лука 7:1-17)
————————————————-
Хритос бе казал на царския служител, чийто син излекува: “Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате” (Йоан 4:48). Той тъгуваше, че собственият Му народ иска външни белези за Неговата месианска служба. Много пъти се беше чудил на тяхното неверие, но се удиви от вярата на стотника, който дойде при Него. Стотникът не постави под въпрос силата на Спасителя. Дори не Го помоли да дойде лично и да извърши чудото. “Кажи само една дума – промълви той – и слугата ми ще оздравее.”