СЪБАРЯНЕ НА БАРИЕРАТА

Онова, което удивлява е че сам Бог иска да събори бариерата, която е застанала между нас. Писанието ни казва, че този Бог против Когото сме съгрешили, този Бог против когото сме размахвали юмрука си, протяга ръце към нас и казва: „Върнете се обратно. Вие не искате да живеете по този начин, нали? Не искате да отидете там където води този път. Признайте греха си. Кажете Ми, че сте съгрешили. Съгласете се с Мен, че сте в погрешния път. Върнете се и ние отново ще бъдем в близки отношения. Вашите молитви пак ще станат богати и истински. Ние пак ще вървим заедно.“
„Елате сега та да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна“ (Исая 1:18).
Добрата вест е, че вие можете да си възвърнете дружбата с Бащата още сега. Можете да отправите молитва на покаяние като тази: „Боже, съжалявам за ……… Моля, прости ми. Аз искам да се обърна от това състояние и де се върна в правилно отношение с Теб.“
Когато представите тази молитва, Бог ще ви възстанови. Молитвите, с които ще се молите, след това ще бъдат други молитви. Вие отново ще сте в пътя.

,,Твърде зает за да се молиш“  Бил Хайбелс