ДА ВНИКНЕМ В СЪЩИНАТА НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СЪБИТИЯ

 “Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало.”
(Матей 28:11)

Ангелите Господни притежават изключителна сила. Само един ангел се появи пред римската стража, изпратена да пази гробницата с тялото на Христа, и всички войници се разтрепераха от страх, ставайки безсилни като мъртъвци. Тази картина завинаги остана запечатана в умовете на войниците. Могъщ небесен ангел слезе от небето и застана на входа на гробницата, след като хвана запечатания камък и го отмести с лекота, като че ли това беше някакво камъче от пътя. После небесният пратеник извика с глас, от който земята потрепера: “Исусе, Божий Сине, Твоят Отец Те вика”. В следващия момент Онзи, Който се бе облякъл със силата да побеждава смъртта и гроба, излезе вън и прогласи от разтворената гробница на Йосиф: “Аз съм възкресението и животът.”

Римските войници побързаха да отидат и доложат на свещениците. С разтреперани от страх сърца те описаха всичко, което бяха видели. Лицата на свещениците станаха като на смъртници. Каяфа се помъчи да каже нещо. Устните му се движеха, но от устата му не излизаше никакъв звук. Войниците тъкмо се канеха да си излязат, когато един глас ги възпря. Първосвещеникът бе успял да възвърне способността си да говори: “Чакайте, чакайте! – каза той – На никого не казвайте, какво сте видели…”

На войниците бе казано да предадат едно лъжливо описание на случилото се. “Кажете така – подучиха ги свещениците, – учениците Му дошли през нощта и Го откраднали, докато сме спали” (Матей 28:13). Войниците продадоха честността си за пари. Те бяха дошли при свещениците с една изумителна новина за цялата истина, а сега си отиваха, разменили товара на истината срещу тежината на златото и с лъжливото обяснение, което свещениците поискаха от тях да разпространяват.

Тази лъжа се разпространяваше наблизо и далеч, но за Христовото възкресение имаше и такива свидетели, които свещениците не можаха да смълчат. Някои от мъртвите, които бяха възкръснали с Христа, се явиха на мнозина и обявиха, че Той е възкръснал и победил смъртта. Самият Христос остана с учениците още четиридесет дни след възкресението Си, а преди Неговото възнесение Божият Син им даде заповедта да отидат по целия свят и да проповядват Евангелието на “всяка твар”.

В този век на сатанински чудеса, всичко, което може да се възприеме от човека, ще бъде казано и направено с едничката цел да бъдат заблудени, ако е възможно, и избраните. Затова нека вярващите да не говорят нищо, което би възвеличило силата на Сатана. Господ ще постави знака на Своето благоволение върху Неговия пазещ заповедите народ, ако всеки от този народ приеме да бъде оформен и преобразен от Светия Дух, за да израсне в най-свята вяра и пълно послушание на Неговото слово.