ТАЙНАТА НА УСПЕХА

„Уповавайте на Него, люде, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище“ (Пс. 62:8).

Трябва повече да се молим, ако наистина желаем да напредваме в духовния живот. Днес Господният ден е по-близо, отколкото когато за първи път повярвахме, и би трябвало да сме по-искрени, по-ревностни и по-пламенни, отколкото в онези ранни дни. Опасността е по-голяма сега, отколкото преди.

Именно в часовете на усамотена молитва Исус получаваше мъдрост и сила през земния Си живот. Нека младите последват примера Му, като намерят време призори или в здрач, тих подходящ момент за общуване с техния Небесен Баща. Позволете им да въздигат сърцата си към Бога от началото до края на деня. На всяка стъпка по пътя ни Той казва: „Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти (…) Не бой се, Аз ще ти помогна“ (Исая 41:13). Каква свежест и сила, каква радост и младост ще настъпят в живота на децата ни, ако могат да научат този урок в утрото на своите години!

Нека сърцето ти се разкъсва от копнеж по Бога, по живия Бог. Животът на Христос е разкрил това, което човешката природа може да извърши чрез съюз с Небесната. Ние също можем да имаме всичко онова, което Христос получи от Бога. Тогава, молете се и получавайте. С нестихващата вяра на Яков, с непоклатимото постоянство на Илия искайте за себе си всичко, което Той е обещал.

Нека славните Божии помисли владеят ума ви. Нека животът ви бъде привързан чрез невидимите връзки към живота на Исус. Онзи, Който заповяда на светлината да изгрее из тъмнината, желае да огрее в твоето сърце, да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Исус Христос. Светият Дух ще вземе Божиите неща и ще ви ги изяви. Христос ще ви заведе до прага на Безкрайния. Можете да видите славата отвъд булото и да разкриете на хората пълнотата на Онзи, Който всякога е живял, за да ходатайства за нас.