ТАКТ И СЪЧУВСТВИЕ

Малко полза ще има, ако се опитваме да променим хората, нападайки ги за онова, което смятаме за погрешно у тях. От такава дейност има повече вреда, отколкото полза. В разговора си със самарянката, вместо да отрече достойнствата на Якововия кладенец, Христос є представя нещо по-добро. Казва: “Ако би знаела Божия дар, и кой е Онзи, Който ти казва: Дай ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода” (Йоан 4:10). Исус насочва разговора върху съкровището, което може да є даде, предлага є нещо по-добро от онова, което тя има ­ жива вода, радост и надежда чрез евангелието.
Това е илюстрация за начина, по който трябва да работим. Трябва да предлагаме на хората нещо по-добро от онова, което те имат ­ Христовия мир, надвишаващ всяко познание.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“