Един баща вървял със сина си из планината. Не щеш ли, момчето се ударило и извикало :

-Oooo0oo00000oox!
И с изненада чуло как гласът се повтаря някъде в планината :
-Oooooo00000ooox!
-Кой си ти ? -извикало момчето с любопитство. И гласът му отвърнал:
-Кой си ти ?
Оттоворът ядосал момчето и то викнало:
-Страхливец!
И пак последвал отговор:
– Страхливец!
Малкият погледнал баща си и попитал:
-Какво става?
Бащата се усмихнал и му рекъл:
-Слушай внимателно, синко.
После се провикнал към планината:
-Възхищавам ти се!
Гласът отвърнал:
-Възхищавам ти се!
Човекът отново извикал:
-Ти си първенец!
Гласът отекнал:
-Ти си първенец!
Момчето се чудело и не разбирало. Тогава бащата му обяснил :
-Хората го наричат ехо, но всъщност това е животът.