ТОЙ ТРЯБВА ДА РАСТЕ – ЧАСТ 2

Тези, които са искрени в призванието като Божии вестители, няма да търсят слава. Любовта им към себе си ще бъде погълната от любов към Христос. Никакво съперничество не ще затъмнява скъпоценното дело на евангелието. Те ще признават, че тяхното дело е да проповядват като Йоан Кръстител: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света” (Йоан 1:29). Ще издигнат Христос, а с Него ще бъде издигнато и човечеството. “Защото така казва Възвишеният и Превъзвишеният, Който обитава вечността, Чието име е Свят: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да оживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се” (Исая 57:15). Душата на пророка, изпразнена от личното Аз, бе изпълнена с Божествена светлина. Като свидетелства за славата на Спасителя, думите му бяха подобни на тези, които сам Христос изговори на Своята среща с Никодим. “Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е и земно говори; Който дохожда от небето, е от всички погорен- Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.” Христос можа да каже: “- не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който ме е пратил” (Йоан 5:30). За Него е казано: “Възлюбил Си правда и намразил си беззаконие; затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя” ( Евр. 1:9). Отец “не Му дава Духа с мярка”. Така е и с последователите на Христос. Можем да получим небесна светлина само ако желаем да бъдем освободени от личното Аз. Не можем да схванем характера на Бога или да приемем Христос чрез вяра, докато не се съгласим да подчиним всяка мисъл на Христос. Всички, които правят това, получават Светия Дух без мярка. “Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството и вие имате пълнота в Него” (Кол. 2:9,10). Учениците на Йоан бяха заявили, че всички хора идват при Христос, но виждайки по-ясно нещата, Йоан каза: “Но никой не приема свидетелството Му” – толкова малко хора бяха готови да Го приемат като Спасител от греха. “Който е приел Неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истинен” (Йоан 3:33). “Който вярва в Сина, има вечен живот.” Не е нужно да се обсъжда дали Христовото или Йоановото кръщение очиства от греха. Благодатта на Христос дава живот на душата. Откъснато от Христос, кръщението, а и която и да е друга служба, е формалност без стойност. “А който не слуша Сина, няма да види живот- “ Успехът на Христовото дело, което Кръстителят посрещна с такава радост, бе докладван и на властите в Ерусалим. Свещениците и равините бяха завидели на Йоановото влияние, като виждаха как хората напускат синагогите и се тълпят в пустинята. Но ето Един, Който имаше още поголяма сила да привлича множествата. Тези водачи не желаеха да кажат като Йоан: “Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.” Наново решиха да сложат край на делото, което притегляше хората настрана от тях. Исус знаеше, че те няма да пожалят усилия да създадат разцепление между Неговите ученици и тези на Йоан. Знаеше, че бурята, която щеше да помете един от най-великите пророци на света, се разразява. Желаейки да избегне всеки повод за фалшиво разбиране или разкол, Исус тихо прекрати Своята дейност и се отдръпна в Галилея. Също и ние, докато сме верни на истината, трябва да се опитваме да избягваме всичко, което може да предизвика несъгласие и неразбиране, защото, когато такива неща възникват, водят до загуба на души. Когато обстоятелствата заплашват с разделение, ние трябва да следваме примера на Христос и Йоан Кръстител.